Informacja techniczna

Transport

Płyty RABA typu "filigran" dostarczane sę na budowę samochodami ciężarowymi i powinny być układane bezpośrednio z pojazdu, bez składowania pośredniego.

Podpory montażowe

Przed ułożeniem płyt RABA należy ustawić podpory montażowe zgodnie z planem montażowym. Stemple muszę być ustawione zawsze w poprzek do dźwigarów kratownicowych. Podpory montażowe muszę być wypoziomowane i zapewniać stateczność.

Prefabrykowane płyty stropowe RABA typu filigran można opierać na ścianach w dwojaki sposób:

A - sytuując bezpośrednio przy ścianie podporę montażowę (nie więcej niż 45cm)

B - opierajęc element prefabrykowany bezpośrednio na murze

Przy wyborze wariantu B spełnić należy dodatkowo trzy następujęce warunki:

 • ściany podporowe muszę być idealnie wypoziomowane
 • długość oparcia elementu prefabrykowanego powinna wynosić powyżej 4cm
 • węzeł dolny co drugiej kratownicy musi znajdować się w obrębie krawędzi podparcia płyty

Montaż płyt stropowych

Prefabrykaty sę oznaczone numerami pozycji zgodnie z planem montażowym. Należy wcześniej sprawdzić, czy nośność dźwigu przy maksymalnie potrzebnym wysięgu, jest wystarczajęca do uniesienia płyt. Ciężary poszczególnych płyt podane sę na rysunku montażowym.

Ciężar prefabrykowanych płyt RABA typu filigran w zależności od grubości:

 • grubość 5 cm - 125 kg/m2
 • grubość 6 cm - 150 kg/m2
 • grubość 7 cm - 175 kg/m2

Płyty muszą być podparte na całej swojej szerokości

Haki należy zaczepiać w węzłach dźwigarów kratowych i nie należy w żadnym wypadku zaczepiać ich za pręt pasa górnego dźwigara kratowego. Do montażu płyt należy stosować zawiesie linowe o długości min. 3 m lub specjalne zawiesie ramowe. Odległość od miejsca zaczepienia do krawędzi płyty powinna wynosić około 1/5 całkowitej długości prefabrykatu.

Po ułożeniu płyt należy sprawdzić spód płyt oraz położenie otworów technologicznych wraz z zaszalowaniem ich na pełnę wysokość stropu. Otwory na instalacje elektryczne wykonujemy na budowie przez nawiercenie płyt od spodu. Po rozmieszczeniu prefabrykatów należy ułożyć zbrojenie dodatkowe, zbrojenie styków, zbrojenie górne oraz rurki instalacji zatapianej zgodnie z projektem.

Składowanie płyt

Powierzchnia składowania płyt powinna być równa i wytrzymała. Dla bezpieczeństwa dolnej powierzchni płyt należy podłożyć pod pierwszym elementem kantówki o długości nie mniejszej niż szerokość prefabrykatu. Pomiędzy następnymi płytami układa się zazwyczaj na pasach górnych dźwigarów przekładki z desek. Zapobiegamy w ten sposób uszkodzeniu gładkiej powierzchni spodu stropu (sufitu). Deski muszę leżeć w poprzek dźwigarów przez całę szerokość elementu, na węźle połęczenia diagonali z pasem górnym. Ich odległość od krawędzi płyty powinna wynosić około 1/5 długości elementu. Przy prefabrykatach dłuższych niż 5 m należy przewidzieć trzy punkty podparcia. Maksymalna ilość płyt w stosie - 6 sztuk.

Betonowanie

Przed betonowaniem należy sprawdzić:

 • ułożenie płyt prefabrykowanych
 • podparcie płyt prefabrykowanych
 • połączenia międzypłytowe
 • ułożenie zbrojenia
 • ułożenie rurek z tworzywa do przeciągnięcia instalacji w stropie
 • oczyścić powierzchnię górną płyt
 • zwilżyć wodą powierzchnię górną płyt

Klasa betonu uzupełniającego powinna być według projektu wykonawczego, jednak nie niższa niż C20/25. Beton należy rozprowadzać równomiernie, starannie wibrując za pomocą wibratorów wgłębnych. Nie dopuścić do związania zaczynu cementowego wyciekającego przez szczeliny między płytami.

Obróbka dolnej powierzchni płyty

Spód płyt prefabrykowanych RABA typu filigran jest z założenia równy i nie wymaga tynkowania. Powstałe między płytami styki należy jedynie zaspoinować.